API Name: sn_sla_brkdwn.SLABreakdownDefinitionSourceField

var SLABreakdownDefinitionSourceField = Class.create();
SLABreakdownDefinitionSourceField.prototype = Object.extendsObject(SLABreakdownDefinitionSourceFieldSNC, {
initialize: function() {
SLABreakdownDefinitionSourceFieldSNC.prototype.initialize.call(this);
},

type: 'SLABreakdownDefinitionSourceField'
});