API Name: sn_sla_brkdwn.SLABreakdownDefinitionTaskTables

var SLABreakdownDefinitionTaskTables = Class.create();
SLABreakdownDefinitionTaskTables.prototype = Object.extendsObject(SLABreakdownDefinitionTaskTablesSNC, {
initialize: function() {
SLABreakdownDefinitionTaskTablesSNC.prototype.initialize.call(this);
},

type: 'SLABreakdownDefinitionTaskTables'
});