API Name: global.MobileThemeStyleValuePairs

function MobileThemeStyleValuePairs() {
var styleGR = new GlideRecord("sys_sg_theme_style");
styleGR.query();
var defaultValue = [];
while (styleGR.next()) {
defaultValue.push('"' + styleGR.getValue('name') + '": ""');
}

return "{" + defaultValue.join(",") + "}";
}